Symheris > Logo
Symheris with Zuul FX at European Carnage Tour 2011
Schecter > Logo DiMarzio > Logo Two Notes > Logo Ernie Ball > Logo Hyraw > Logo